woensdag 31 augustus 2011

Waarom docenten sociale media nauwelijks gebruiken in het onderwijs?

In het artikel 'social media in het onderwijs: verbinding maken met de leerling én de docent' gaat onderwijskundig adviseur en ontwikkelaar Paul Bloemen in op de vraag waarom docenten sociale media nauwelijks gebruiken in het onderwijs. Dat heeft te maken met verschillende aspecten:
 • Docenten worden voortdurend met diverse veranderingen geconfronteerd.
 • Het gaat bij sociale media om een niet-eenduidig begrip, waardoor het voor een docent al enige ervaring vergt om alleen al een basisinzicht in het concept 'sociale media' te krijgen.
 • Het doel van het gebruik van sociale media zal bij aanvang voor een docent vaak nog niet concreet zijn.
 • Er ontbreekt nog veelal een uitwerking van een visie op onderwijs en leren.
 • De school heeft beperkte invloed op het gebruik van sociale media omdat het bij sociale media gaat om leren, communiceren en werken dat buiten de school gebeurt.
 • Het ontbreekt aan een goed beeld over hoe jongeren kunnen leren via sociale media en hoe dit te benutten in het onderwijs.
 • Er is op opleidings/instellingsniveau in veel gevallen nog geen eenduidigheid over hoe om te gaan met sociale media.
 • Er wordt sterk vanuit de mogelijkheden van de technologie gedacht.
 • Er wordt geen rekening gehouden met de realiteit van alledag voor de docent.
Wilfred Rubens, e-learning consultant, voegt hier nog volgende belemmeringen aan toe:
 • De wijze waarop sociale media leren kunnen ondersteunen, past vaak moeizaam bij de dagelijkse onderwijspraktijk.
 • Veel docenten hebben nog steeds een onvoldoende beeld van de toegevoegde waarde van technologie voor onderwijs en leren.
 • De adoptie van elektronische leeromgevingen belemmert de acceptatie van sociale media.
Op het blog ICT in het onderwijs van HAN geeft Esther van Popta aan dat ze de argumenten die door Bloemen en Rubens genoemd worden in de praktijk herkent en legt ze de parallel met de inzet van ICT in het onderwijs.

Als oplossing draagt Bloemen aan dat de implementatie van social media een samenspel moet worden tussen '1000 bloemen laten bloeien' op de werkvloer en de ontwikkeling van een opleidings- of instellingsbreed kader waar visie en ondersteuning van de docent een plaats krijgt. Daarbij moet rekening gehouden worden met het informele en formele leren buiten de muren van de school en het leren via (digitale) media.

Vooral die '1000 bloemen laten bloeien' spreekt mij aan, van onderuit de ideeën laten komen en deze als organisatie ondersteunen en indien succesvol breder implementeren. Social media is sowieso volgens mij een concept wat ieder op zijn eigen manier moet inzetten. Een algemene implementatie werkt niet omdat iedereen zijn eigen voorkeuren heeft wat betreft gebruik én voorkeur voor welke social media. Wat vinden jullie?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten